دستگاههای خم پروفیل UPVC

Instagram

دستگاههای خم را از سه بعد می توان تقسیم نمود که عبارتند از: نوع سیستم گرمایش خم (گلیسیرین یا هوای داغ)، طول مخزن سیستم گرمایش پروفیل (سه متری یا شش متری)، سیستم انتقال پروفیل به میزکار (دستی یا موتوردار)

اجزای دستگاههای خم و روش کار

روش کار عمدۀ این دستگاه ها بر مبنای گرم کردن پروفیل UPVC تا دمای حدود 170 درجه سانتی گراد و سپس خم نمودن آن روی میز کار بر مبنای شعاع درخواستی می باشد این دستگاهها فارغ از تفاوت ها از چند بخش عمده به شرح ذیل برخوردار هستند.
1. مخزن گرمایش: این مخزن پروفیل را به دمای 170 درجه رسانده و امکان خم نمودن آن را مهیا می نماید.
2. میزکار: این میز امکان زاویه سازی برای انواع شعاع های خم را داراست و پروفیل پس از داغ شدن بر روی این میز بسته شده و به آرامی خنک و شعاع آن تثبیت می گردد.
3. قالب های خم: این قالب ها مغز پروفیل و دو قسمت داخلی و خارجی پروفیل را احاطه کرده و مانع پیچش و تابیدگی پروفیل در زمان داغ شدن یا انتقال پروفیل می شود.

دستگاههای خم

دستگاههای خم را از سه بعد می توان تقسیم نمود که عبارتند از:
1. نوع سیستم گرمایش خم (گلیسیرین یا هوای داغ)
2. طول مخزن سیستم گرمایش پروفیل (سه متری یا شش متری)
3. سیستم انتقال پروفیل به میزکار (دستی یا موتوردار)